Noćni letači Tounja 2024

“Noćni letači Tounja 2024” istraživačko je edukacijski projekt Sekcije za šišmiše Udruge studenata biologije – BIUS, s ciljevima inventarizacije i proučavanja raznolikosti populacija šišmiša na širem području općine Tounj te edukacije lokalnog stanovništva i šire javnosti o problemu ugroženosti šišmiša i njihovih skloništa. Cilj projekta ostvarit će se kroz edukaciju studenata, srednjoškolaca te lokalne zajednice izradom promotivnog materijala, održavanjem edukativnih predavanja i radionica otvorenih za javnost te prikazima javno dostupnih rezultata dobivenih terenskim istraživanjima. Šire područje općine Tounj, tj. područje Oštarije-Tounj, smješteno je između Ogulinsko-plaščanske zavale na zapadu i Unsko-koranske zaravni na istoku (Bočić 2011). To je područje plitkoga krša sa krškim i fluviokrškim karakteristikama. Ono predstavlja prijelaznu zonu između dinaridskog sustava na jugozapadu i Peripanonske regije na sjeveroistoku (Rekić 2020). Karakteriziraju ga brojni krški fenomeni, pri čemu dominiraju špilje (Bočić 2011), koje služe kao potencijalna skloništa brojnim vrstama i kolonijama šišmiša prisutnih na području Republike Hrvatske. Kako su sve vrste šišmiša na području Republike Hrvatske proglašene zaštićenim vrstama, pri čemu su neke i prema Crvenoj knjizi o sisavcima (Antolović i sur. 2006) te IUCN-ovoj Crvenoj listi navedene kao ugrožene vrste, nužno je vršiti istraživanja inventarizacije i monitoringa njihovih populacija, kao i konstantnu edukaciju stanovništva o potrebi za očuvanjem njihovog staništa te neuznemiravanjem kolonija. Neke od ciljnih vrsta šišmiša za istraživano područje su:

  • Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 (dugokrili pršnjak)
  • Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 (dugonogi šišmiš)
  • Myotis myotis Borkhausen, 1797 (veliki šišmiš)
  • Rhinolophus euryale Blasius, 1853 (južni potkovnjak)
  • Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774 (veliki potkovnjak)
  • Rhinolophus hipposideros Borkhausen, 1797 (mali potkovnjak)

 

Vrijeme trajanja projekta: 1.3.2024. – 31.12.2024. (terenski izlasci: lipanj, srpanj i kolovoz 2024.)

Slika 1. Šišmiši i šišmišari u Špilji u kamenolomu Tounj (autor: Stipe Maleš)

Slika 2. Hibernacijska kolonija velikog potkovnjaka (R. ferrumequinum), Špilja u kamenolomu Tounj (autor: Stipe Maleš)

 

Za odgovor na pitanje „Kako ja mogu pridonijeti projektu?“ i općenito za dodatne informacije možete kontaktirati voditelje projekta:

ili pratiti sekcijski Instagram ili TikTok profil.

Za pregled svih opažanja, pridružite se projektu na iNaturalist aplikaciji!

Do šišmišarenja 🦇!

LITERATURA:

  • Antolović, J., Frković, A., Grubešić, M., Holcer, D., Vuković, M., Flajšman, E., Grgurev, M., Hamidović, D., Pavlinić, I., Tvrtković, N. (2006). Crvena knjiga sisavaca Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 127 pp.
  • Bočić, N. (2011). Istraživanje geomorfoloških značajki područja Oštarije-Tounj (Hrvatska) u svrhu zaštite krša tog područja // Međunarodni znanstveno-stručni skup “Čovjek i krš”, Knjiga Sažetaka / Lučić, I., Mulaomerović, J. (ur.). Sarajevo : Međugorje: Centar za krš i speleologiju, 2011. str. 16-17
  • Rekić, E. (2020). Geomorfološka i hidrološka obilježja manjih ponornica – primjeri s kordunskog krša. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet.

 

Projekt je financiran od:

Sponzori:

Donatori: