Potočni rak – Kustošak 2021.

Potočni rak – Kustošak 2021. je istraživačko – edukativni projekt Sekcije za rakove, s ciljem procjene stanja populacije potočnog raka (Austropotamobius torrentium) u potoku Kustošak u Zagrebu.

Potočni rak (Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)) je zavičajna vrsta slatkovodnih rakova rasprostranjena u središnjoj i jugoistočnoj Europi. Ova vrsta je osjetljiva na promjene u staništu stoga svaki antropogeni utjecaj dovodi populacije potočnog raka u opasnost. Potočni rak je ugrožena vrsta, zaštićena nacionalnim i međunarodnim zakonima. Posljednjih godina je uočen značajan pad brojnosti populacija potočnog raka uslijed uništavanja staništa, izgradnje kanala, smanjenja kvalitete vode, onečišćenja vode, klimatskih promjena te prisutnosti invazivnih stranih vrsta rakova i njihovih patogena.

Potok Kustošak se nalazi unutar Parka prirode Medvednica gdje je populacija potočnog raka izuzetno bogata. Velik dio potoka prolazi donjim dijelom toka kroz naseljena područja gdje uvjeti za život rakova nisu tako dobri. Uz to, sam potok je na nekim dijelovima hidromorfološki promijenjen izgradnjom brana, obala ili nasipavanjem korita što može negativno utjecati na populacije rakova. Stoga smatramo kako je projekt od iznimne važnosti za održavanje stabilne populacije rakova na području Grada Zagreba jer će se kroz prikupljene podatke moći procijeniti stanje populacije u potoku Kustošaku, što će pak u budućnosti poslužiti za izradu plana upravljanja ovom vrstom.

Isto tako, projekt će kroz predavanja doprinijeti podizanju svijesti članova Udruge, lokalne zajednice i učenika lokalnih škola o važnosti zaštite lokalne bioraznolikosti koja je bitni čimbenik samoodrživosti lokalnog ekosustava, a time i kvalitete života lokalne zajednice.

Novosti:

Početkom rujna 2021. god. Sekcija za rakove je kroz sedam sunčanih dana uspješno provela terenski dio istraživanja. Koristili smo metodu označavanja i ponovnog ulova (eng. mark – recapture) kako bi procijenili veličinu populacije potočnog raka u potoku Kustošak, a usput smo prikupili i podatke o stanju populacije (omjer spolova, uzrasna struktura, kondicija i sl.).

Zahvaljujemo se osnovnoj školi Sesvetska Sopnica, učenicama dodatne nastave biologije i profesorici Marini Petrin Horvatić na sudjelovanju u projektu.

Zahvaljujemo se i našim donatorima, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb i Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu:

  • Rezultate mjerenja pH, EC te analize sadržaja aniona, kationa i metala u uzorcima vode iz potoka Kustošak, Zagreb, omogućio je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba.
  • Rezultate mjerenja amonija, KPK, nitrata, nitrita, ukupnog dušika i ukupnog fosfata u uzorcima vode iz potoka Kustošak, Zagreb, omogućio je Laboratorij za tehnologiju vode Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivamo sve zainteresirane studente za sudjelovanje u projektu da se jave putem mailova:

Projekt je sufinanciran od:

     

Donatori: