Podzemlje Učke i Ćićarije 2023.


„Podzemlje Učke i Ćićarije 2023.“ je istraživačko-edukcijski projekt koji za cilj posjetiti odabrane speleološke lokalitete na području Parka prirode Učka te popisati vrste beskralješnjaka koji u njima obitavaju i usporediti njihov sastav na svim posjećenim lokalitetima. Kroz ovaj se projekt educiraju mladi biospeleolozi za terenski i laboratorijski rad potreban za provođenje znanstvenih istraživanja.
Projekt je osmi
šljen kao nadogradnja na prošlogodišnji projekt „Podzemlje Učke 2022“ tijekom kojeg je posjećeno čak 11 speleoloških objekata u kojima su popisane i prikupljene brojne vrste beskralješnjaka. Prikupljeni uzorci organizirani su u biospeleološku zbirku koja će poslužiti u budućim istraživanjima ovog područja.
Kao
nastavak prošlogodišnjeg istraživanja, projekt „Podzemlje Učke i Ćićarije 2023.“ obogatit će znanja o podzemnoj fauni Republike Hrvatske. Takva istraživanja od iznimne su važnosti ako se u obzir uzme da gotovo polovicu teritorija Hrvatske čini krški reljef bogat raznim speleološkim objektima (špilje, jame, kaverne) i podzemnim oblicima. Unatoč tome, većina podzemlja, a pogotovo organizmi koji tamo žive su i dalje uglavnom slabo istraženi.

Podzemna staništa jedna su od najznačajnijih prirodnih posebnosti Hrvatske. Obilježena su nedostatkom svjetla, relativno malom količinom hrane, vrlo visokom relativnom vlažnošću, relativno stabilnom temperaturom zraka i vode. Ovakve posebnosti dovele su do razvoja sasvim drugačijih prilagodba kod životinja pa se zbog toga u mnogočemu razlikuju od onih koje žive u nadzemnim staništima. Hrvatska je podzemna fauna jedna od najbogatijih u svijetu, a čak su dvije trećine svih vrsta koje obitavaju u podzemlju endemi.

Biospeleologija je znanstvena grana koja se bavi proučavanjem podzemnih staništa, organizama koje ih nastanjuju i njihovih međusobnih odnosa. Prikupljanjem podataka o skupinama i vrstama beskralježnjaka koji obitavaju u odabranim lokalitetima Parka prirode Učka moguće je odrediti njihovu rasprostranjenost i raznolikost. Dio lokaliteta bit će prvi puta posjećen sa svrhom biospeleoloških istraživanja. S druge strane, bit će posjećeni i neki od lokaliteta na kojima su prvi, a ujedno i posljednji put održana znanstvena biološka istraživanja prije petnaestak godina (2006 – 2010). Usporedbom trenutno prisutnih vrsta i skupina s onima koje je Hrvatsko biospeleološko
dru
štvo popisalo prije petnaestak godina dobivaju se informacije o promjenama u biološkoj zajednici na navedenoj lokaciji, a time i saznanja
o potencijalnom utjecaju
čovjeka na njih.

Veliki problem današnjice predstavlja odlaganje otpada u jame i špilje.
Odlaganje otpada u podzemlje ne samo da predstavlja veliku ugrozu rijetkih i osjetljivih
životinja koje tamo žive, već uvelike doprinosi zagađenju pitke podzemne vode. Nažalost, mnogi stanovnici nisu svjesni posljedica bacanja smeća u jame i špilje. Kako bi se podignula svijest o ovom problemu, bit će organizirana predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola, studente te lokalno stanovništvo u kojima će riječ biti o važnosti očuvanja prirode i prirodnih resursa s naglaskom na podzemna staništa. Ona su nastavak uspješnog niza predavanja prošlogodišnjeg projekta.

Važan cilj ovog projekta čini edukacija mladih biospeleologa. Na ovaj način studenti dobivaju
prakti
čna i teoretska znanja i vještine koja se ne uče kroz studij, a neizostavna su za samostalan rad
u ovom podru
čju znanosti. Projekt organizira Sekcija za biospeleologiju Udruge studenata biologije – BIUS pod vodstvom voditeljice sekcije Dore Kermek, članice Karle Tolić i mentorstvom doc. dr. sc. Tvrtka Dražine. Projekt ima punu podršku Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Javne ustanove „Park prirode Učka“ i provodi se u suradnji s Hrvatskim biospeleološkim društvom. Terenski dio projekta održavat će se tijekom rujna 2023. godine.

    

 

Projekt se idržava u suradnji s PP Učka i Hrvatskim biospeleološkim društvom.

 

      

 

Projekt je financiran od:

         

 

Donatori:

 

Sponzori: