Kopnene vode

Cilj sekcije je širenje interesa (i znanja) za kopnene vode, a suradnja s ostalim sekcijama je ključna kako bi se stvorio što potpuniji doživljaj o svijetu kopnenih voda i njihovoj upletenosti u mnoge stvari.

Rad sekcije se fokusira primarno na terenski rad koji je najčešće praćen radom u labosu, i na predavanja. Na terenima se bavimo uzimanjem uzoraka vode i sedimenta kao i mjerenjem parametara vode (ubacimo tu i tamo malo geoloških elemenata), a kemijsku analizu vode i determinaciju sakupljenog makrozoobentosa nastavljamo kasnije u laboratoriju.

Predavanja su nam raznolika, kao što tema kopnenih voda to i zaslužuje. Od onečišćenja i problema vezanih za naše vode do zaštićenih područja. Od najmanjih stanovnika rijeka i jezera do velikih vrsta koje na njih znatno utječu. Od promicanja turizma na kopnenim vodama do budućnosti pitke vode na Zemlji. Od potencijalnog iskorištavanja kopnenih voda u energetske svrhe do mogućih hazarda uzrokovanih njihovom prevelikom energijom.

Sekciji se mogu pridružiti svi koje je zainteresirala barem jedna navedena sastavnica, a oni koje nije, dobrodošli su poslušati pokoje predavanje i dopustiti da ih teme sekcije same zainteresiraju (jer sigurno hoće!).


Sekcijski e-mail: kopnenevode.bius@gmail.com

Voditeljice: