Istraživanje vidre (Lutra lutra L.) na odabranim Natura 2000 područjima Zagrebačke županije

Istraživanje vidre (Lutra lutra L.) na odabranim Natura 2000 područjima Zagrebačke županije

Euroazijska vidra (Lutra lutra L.) semiakvatični je sisavac (dio života provodi u vodi, a dio na kopnu) koji se može naći u sve tri biogeografske regije Republike Hrvatske (kontinentalnoj, alpinskoj i mediteranskoj). Nastanjuje različita vodena tijela, od rijeka i jezera, do ribnjaka i
močvara, a preferira čista staništa, bogata vegetacijom i povezana s drugim vodotocima. Od svih živućih vrsta u svojoj potporodici (Lutrinae), njih 13, europska vidra ima najveće područje rasprostranjenosti. Može se naći na čak tri kontinenta, Europi, Aziji i Africi.

Međutim, zbog lova, gubitka staništa isušivanjem vlažnih područja te onečišćenja voda pesticidima i teškim metalima, drugom polovicom prošlog stoljeća značajno joj se smanjila brojnost. Danas se prema IUCN-ovom Crvenom popisu na globalnoj razini vodi kao gotovo ugrožena (NT; near threatened), dok je u hrvatsku Crvenu knjigu sisavaca uvrštena kao nedovoljno poznata (DD; data deficient). U Hrvatskoj je strogo zaštićena na temelju Dodatka II Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernske konvencije) i Priloga IV Direktive Vijeća 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore.

Uz sve navedeno, vidra je zbog svog izgleda i zaigrane osobnosti idealna karizmatična vrsta, zaštitom koje se mogu očuvati brojna bitna vodena i vlažna staništa. Takva su i područja provođenja ovog projekta – Odransko polje i Žutica. Oba su Natura 2000 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, u kojima je jedna od ciljnih vrsta vidra. Prikupljanjem novih podataka o njenoj rasprostranjenosti cilj je pridonijeti očuvanju ove vrste i staništa na kojima se nalazi.

Kroz projekt je planirano obići prethodno navedene lokacije unutar Zagrebačke županije i zabilježiti prisutnost vidre prema Revidiranom programu praćenja stanja očuvanosti za vidru. Usput će se bilježiti i prisutnost zaštićenog dabra (Castor fiber L.) te invazivne nutrije (Myocastor coypus (Molina, 1782)), bizamskog štakora (Ondatra zibethicus L.) i američke vidrice (Neovison vison (Schreber, 1777)). Osim prikupljanja podataka o prisutnosti vidre i stanju njenog staništa, cilj projekta je i edukacija članova BIUS-ove Sekcije za sisavce, ali i ostalih zainteresiranih studenata o samoj vrsti i metodama njenog istraživanja. Ovo će se realizirati kroz predavanja te sudjelovanjem članova u terenskim izlascima.

Istraživanje organiziraju i provode voditeljice Sekcije za sisavce, Ela Pahor i Paula Šašić, u suradnji s Javnom ustanovom Zeleni prsten Zagrebačke županije te uz pomoć mentorice i članova sekcije.

  

  

 

 

Projekt je financiran od: