LepidopterISTRA 2021

Projekt „LepidopterISTRA 2021“ je istraživačko edukacijski projekt Sekcije za leptire koji za cilj ima dati doprinos poznavanju faune danjih i noćnih leptira na području dviju šuma u južnoj Istri ovisno o stupnju zaštite i intenzitetu naseljenosti. Uz istraživanje, cilj je educirati zainteresirane sudionike o metodama istraživanja faune danjih i noćnih leptira kao i edukacija javnosti o važnosti leptire s posebnim naglaskom na noćne leptire.

Fauna leptira (danjih i noćnih) daje sliku o uvjetima u okolišu kao i o njegovoj kvaliteti i stabilnosti. Zbog svojih relativno kratkih životnih ciklusa i relativno brze smjene generacija, odgovor na razne stresore daju jako brzo te su kao takvi pogodni organizmi za procjenu stanja okoliša nekog područja. Uz navedene značajke, od svih kukaca oni su jedna od najkarizmatičnijih skupina te mogu poslužiti kao dobar modelni organizam za senzibilizaciju javnosti.

Šuma Ližnje more je šuma koja se proteže čak unutar 3 općine (Fažana, Vodnjan i Pula). Nalazi se u ruralnom području te nije pod zaštitom iako prema nekim izvorima spada u najznačajnije šumske sastojine u Istarskoj županiji. Nalazi se pod velikim utjecajem ilegalnog odlaganja otpada i poljoprivrede. Uz navedene utjecaje, 2006. godine je izgrađen plinovod Pula-Karlovac koji prolazi kroz ovu šumu te je tako šuma postala fragmentirana uz već dodatne prijašnje fragmentacije zbog izgradnje prometne infrastrukture. Dominantna staništa su šume, a nalazimo i određene otvorene površine poput travnjaka i danas napuštenih pašnjaka. Predominantne šume su „Vazdazelene šume česmine“  uz koje rastu razne drvenaste vrste poput crnog jasena, hrasta medunca, bijeli grab, mirta, lemprika, maklen i sl., a mjestimice zbog geohidromorfoloških prilika možemo naći i sastojine topole.    Važno je za napomenuti kako istraživanja  faune leptira u ovoj šumi nikad nisu bila odrađena te će rezultati ovog projekta biti prvi takvi rezultati, a uz to svatko će moći imati uvid u njih.

Park šuma Šijanska šuma je šuma koja se nalazi u samom gradu Puli koji je ujedno i najnaseljeniji i najveći grad unutar granica Istarske županije. Ova je šuma od 1964. proglašena zaštićenim područjem Park šuma te se nalazi pod upravom JU Natura Histrica. Iako se ova šuma za razliku od prije spomenute šume nalazi pod nekim stupnjem zaštite, njezin smještaj u urbanom području predstavlja izvor antropogenog utjecaja. Kao područje prirode u blizini grada, ima veliku povijest po pitanju gospodarenja tom šumom i njezinom upotrebom. Dodatan utjecaj su velike sađene sastojine alohtonih vrsta drveća koji mogu imati negativan utjecaj na ukupnu bioraznolikost. Dominantno stanište je naravno šuma te je količina otvorenih površina (primjerice travnjaci) gotovo i zanemariva. Šumske zajednice koje nalazimo u ovoj šumi su iste kao i u prije spomenutoj (šume hrasta medunca i hrasta crnike s bijelim grabom i crnim jasenom). Kao i prije spomenuta šuma, istraživanja faune danjih i noćnih leptira nikad nisu bila odrađena za ovu šumu te će navedeni podaci biti prvi.

 

Uz podatkovni i znanstveni doprinos, ovaj projekt će nastojati osvijestiti javnost putem javnih predavanja o rezultatima projekta u školama i lokalnim zajednicama uopćini Fažana, gradu Vodnjanu i gradu Puli, a nastojat ćemo uključiti i razne predstavnike u terenske dijelove projekta iz šire javnosti u projekt kako bi podigli svijest o važnosti ovih predivnih živih bića. Svi podaci dobiveni ovim projektom bit će pohranjeni u Biologer.hr platformu za prikupljanje podataka o bioraznolikosti te će tako biti javno dostupni, a uz to će se naglasiti važnost „citizen science“ fenomena koji postaje sve važniji u istraživanjima bioraznolikosti.

 

Projekt je financiran od: